با طراحی یک شبکه عصبی پیچشی

شناسایی افراد با هوش مصنوعی و بدون تشخیص چهره