در تقابل انسان و هوش مصنوعی

شکست ۳۰ هزار گیمر از هوش مصنوعی در ۳ روز